Vlaanderen (België) - Efficiëntere bemesting door nitraatfluxgegevens

Highlights

 • Onderzoek naar dalende hoeveelheid grondwater voor landbouw
 • Meting van de wegspoeling van nitraat
 • Bepaling van de stroomrichting van het grondwater

Situatie

Nitraat

Bron: Landbouw

Partner: Proefcentrum CVBB

Locatie: Vlaanderen, België

Door het toegenomen verbruik en de druk op het grondwater heeft de landbouw in Vlaanderen te kampen met een dalend grondwaterpeil, waardoor er minder water beschikbaar is voor de gewassen. Om de oogst te verbeteren en stikstofverlies uit de bodem en uitspoeling van nitraten naar het grondwater te voorkomen, zijn ze verplicht een bemestingsplan op te stellen. Daarom was het belangrijk de stromingspatronen van zowel het grondwater als de oplosbare nutriënten te kennen.

Sampling

De ondiepe peilbuizen van de 8 meetstations, verspreid over heel Vlaanderen, werden uitgerust met iFLUX samplers om de grondwaterfluxen te meten. Daarbij werd in elk van de 24 peilbuizen ook de stromingsrichting gemeten. Tenslotte werden er nitraatfluxmetingen uitgevoerd in 4 piëzometers in 2 meetstations.


"iFLUX gaf informatie over het gedrag van ondiepe water-toevoerende lagen en in de afvoer van stikstof "

Challenges

Hoe de dynamiek van grondwater en nitraat bepalen:

 • Bepalen van de grondwaterstroming
 • Verband tussen stroomsnelheid en -richting?
 • Hoe verspreiden nitraten?

Solutions

iFLUX geeft inzicht in ondergrondse beweging van grondwater:

 • Fluxmetingen in ondiep grondwater op verschillende meetpunten maken het mogelijk gebieden met hoge en lage fluxen te bepalen
 • Aanvullende richtingsmetingen maken stromingspatronen duidelijk
 • Het meten van massafluxen levert informatie op over het al dan niet verspreiden van nitraten

Resultaat

Zowel de metingen van de waterflux als die van de stroomrichting gaven een beter inzicht in de mobiliteit van het grondwater op de verschillende locaties, waardoor duidelijke stroompatronen konden worden vastgesteld en het drainage- en aanvullingspotentieel van de verschillende gebieden van elk meetstation beter kon worden ingeschat.

Met de massafluxmetingen konden hogere uitspoelingszones worden opgespoord. De combinatie van grondwaterflux en massafluxen gaf nog bijkomende informatie. Zo vonden we in één van de meetstations (Well ID's 7) bijvoorbeeld dat de grondwaterflux een bepaalde drempel moest bereiken opdat de de massaflux detecteerbaar werd. Op basis van de metingen ligt deze drempelwaarde tussen 6 en 8 cm/d.


Tenslotte hebben de verschillende iFLUX-metingen het mogelijk gemaakt gebieden te definiëren die meer of minder gevoelig zijn voor uitspoeling, d.w.z. gebieden met hogere of lagere grondwaterstroomsnelheden.

Flow- en fluxmetingen zijn een uitstekend beslissingsondersteunend instrument om een realistischer actieplan voor meststoffen te bepalen. Dit was niet mogelijk op basis van uitsluitend conventionele technieken. Innovatie was nodig en iFLUX bood een duurzame en succesvolle oplossing.


Legende bij de resultatnetabellen:

De bovenste tabel geeft de waterflux weer 

De tabel rechts geeft de nitraatmassaflux weer

 • Z: Zuid
 • W: West
 • N: Noord
 • O: Oost