Gent (België) - Fluxmetingen voor herontwikkeling van Brownfield

Highlights

 • Pluimstabiliteit evalueren door fluxmetingen
 • Saneringsontwerp bijsturen
 • Saneringsmaatregelen pro-actief opvolgen en bijsturen

Situatie

VOCI, Chloroethenen en -ethanen

Bron: Industrie - textielfabriek

Partners: Revive, Greensoil, Aecom

Locatie: Gent, België

De site is een terrein van 10 hectare. Ten gevolg van de industriële activiteiten is de bodem en het grondwater verontreinigd met VOCl. Op de locatie zijn 3 bronzones aangeduid. Deze zijn grotendeels ontgraven in de periode 2017-2018. Na ontgraving is restverontreiniging achter gebleven in de grond en het grondwater. Op het terrein werd in het verleden grondwater onttrokken. Het onttrokken water werd gebruikt in het productieproces en na zuivering geloosd. De onttrekking heeft de verspreiding van de verontreiniging destijds beïnvloed. In de omgeving zijn andere verontreinigingen met VOCl gekend. Bij de sanering dient men rekening te houden met de aanwezigheid van deze verontreinigingen. De bodem bestaat afwisselend uit goede en minder doorlatende lagen. Na de kernsanering zijn iFLUX metingen uitgevoerd om na te gaan wat de nalevering is van de restverontreiniging vanuit de bronzones en wat de sterkte van de verontreiniging is stroomafwaarts in de pluim. Tevens laten de metingen toe om de preferentiële stroombanen waarlangs de verontreiniging zich verspreid via het grondwater te karakteriseren en de vracht die zich stroomafwaarts verplaatst (of mass discharge) nauwkeuriger te kwantificeren.

Sampling

In totaal zijn 6 iFLUX samplers geïnstalleerd, nabij de kern op 3 dieptes, tussen 7 en 17 m -mv, verder stroomafwaarts op 2 dieptes tussen 15 en 19 m -mv en dan nabij het kanaal op ca. 19 m -mv. 

Met behulp van de iFLUX samplers is gelijktijdig de grondwater- en VOCl-flux gemeten. De metingen zijn gedurende 28 dagen uitgevoerd. 

Figuur 1: Locatie met aanduiding van het industrieel erfgoed (i.e. de te behouden gebouwen)

"Dankzij de iFLUX campagne is een beter inzicht in de verspreiding van de verontreinigingen verkregen en konden de kosten van de sanering aanzienlijk gereduceerd worden" - Jan van Schaeren, Revive


Challenges

Herontwikkeling van brownfield site

  • Zijn er preferentiële stroombanen?
  • Hoe gedraagt de verontreiniging zich in een heterogene bodem en onder invloed van grondwaterwinningen en oppervlaktewater
  • In welke mate is er nalevering van de bronzones naar de pluim?
  • Kan pluimstabiliteit aangetoond worden?

Solutions

Fluxmetingen voor risicobepaling en saneringsontwerp

   • Fluxmetingen op verschillende dieptes ter karakterisatie van hoge en lage flux zones
   • Het gelijktijdig bepalen van grondwater en massa flux op verschillende afstanden van de kern laten toe om de sterkte van de restverontreiniging te bepalen op deze afstanden en geven inzicht in de herkomst, de verdunning en afbraak van de verontreiniging
   • Door ook na de sanering de flux op te volgen, kan de evolutie van de verontreiniging sneller in kaart worden gebracht en kan pro-actief gehandeld worden
   • Op basis van de uitgevoerde fluxmetingen kan op verschillende afstanden de vracht die zich in stroomafwaarts verplaatst, bepaald worden.

Resultaten

De iFLUX monitoringscampagne had als doel het conceptueel site model verder te verfijnen. Met behulp van fluxmetingen is de grondwaterstroming op de site beter in beeld gebracht en daarnaast werd duidelijk via welke routes en in welke mate de verontreinigingsvracht zich verspreidt.  

De zeer lage massa fluxen gemeten ter hoogte van de bron ondersteunen de eerdere theoretische ramingen dat er geen effectieve verspreiding uitgaat van de verontreiniging. 

"iFLUX metingen worden als een aanvulling op de klassieke grondwaterstaalnames beschouwd. Aangezien iFluxmetingen over een langere periode gemeten worden is de flux en hieruit afgeleide gemiddelde concentratie minder onderhevig aan fluctuaties en een betere maat voor blootstelling. iFLUX metingen maken de dataset robuuster." - Aecom

Vervolg

Aecom heeft het bodemsaneringproject opgemaakt en voorziet iFLUX metingen om het effect van de bronsanering te monitoren. Ter hoogte van de pluim wordt de monitoring met iFLUX sampler uitgevoerd om sneller te kunnen beslissen of een actieve sanering moet opgestart worden. 

De sanering van de verontreiniging is verder in goede handen van Greensoil.