Saneringsontwerp voor een met PFAS verontreinigd brandweeroefenterrein

Highlights

 • Hoog verspreidingsrisico van PFAS
 • Ontwerp actieve barrière tegen PFAS en meting van de doeltreffendheid hiervan
 • Optimalisering van de injectiediepte en de hoeveelheid vloeibare actieve kool door zones met een hoge flux te bepalen

Situatie

PFAS

Bron: Brandblusschuim

Partners: Regenesis en Mott MacDonald

Locatie: Engeland

iFLUX kreeg de opdracht massafluxmetingen van PFAS uit te voeren op een locatie met PFAS-verontreiniging waarvoor een sanering werd opgestart.

De verontreiniging was al eerder gekarakteriseerd en afgebakend in een bodemonderzoek. Aanvullende fluxmetingen werden gebruikt om de barrière te ontwerpen om te voorkomen dat de PFAS- verontreiniging zich met de grondwaterstroom zou verspreiden. Op basis van massafluxmetingen werd berekend hoeveel vloeibare actieve kool op verschillende diepten geïnjecteerd moest worden.

De bodem was heterogeen met grindhoudende tot zandige lagen, kalkhoudende klei, soms met stukjes schelp en in de diepte mudstone.

Sampling

Massafluxmetingen zijn op verschillende diepten uitgevoerd in twee bestaande peilbuizen (diameter 51/63 mm). De peilbuizen werden bemonsterd. De concentraties (orde van grootte) staan in onderstaande tabel.

Massafluxmetingen werden uitgevoerd om de mogelijke stratificatie van PFAS-fluxen in het grondwater te onderzoeken als gevolg van grote verschillen in de hydraulische conductiviteit van de verschillende bodemlagen. De metingen beslaan zowel de zones met hoge tot gemiddelde hydraulische conductiviteit als een zone met lagere conductiviteit, geïdentificeerd op basis van beschikbare HPT-profielen. In totaal werden op 6 diepten massafluxmetingen uitgevoerd.

"Gebruik van iFLUX resulteerde in een beter PlumeStop-ontwerp en verbeterde de kwaliteit van de grondwaterzuivering"

Challenges

Hoe kan verspreiding van PFAS worden voorkomen?

 • Hoe kan de verspreiding van de pluim van persistente en mobiele verontreinigende stoffen worden beperkt?
 • Injectie is duur
 • Is actieve barrière effectief?
 • Grote, verdunde pluimen (> 1 mijl lang, 75% van de pluim is < 10µg/l)

Solutions

Fluxmetingen om het remediëringsontwerp te optimaliseren en de doeltreffendheid ervan te meten:

 • Fluxmetingen om gerichte injectie in zones met hoge flux te optimaliseren
 • Efficiënter gebruik van vloeibare actieve kool op basis van meetgegevens
 • Pro-actieve follow-up met fluxmetingen
 • iFLUX PFAS-cartridges met de DEXSORB® adsorbent van Cyclopure hebben een detectielimiet van 5-10µg/m²/dag en 5-80 ng/l en meten accumulatie doorheen de tijd

Resultaten

Zoals verwacht werden de hoogste PFAS-fluxen gemeten op dieptes die overeenkomen met de beoogde dunnere bodemlagen met een hogere hydraulische conductiviteit, zoals vastgesteld door de HPT-metingen, op dieptes rond 3 mbgl, 5 mbgl, 6 mbls en 11 mbgl. 

In de laag met een lagere waterdoorlatendheid tussen 5m en 6m-bgl was de PFAS-flux aanzienlijk lager. 

Op basis van de gemeten massaflux en de gegevens over de grondwaterconcentratie kunnen de gemiddelde doorsijpelsnelheden worden geschat. Afhankelijk van de stof variëren de geschatte gemiddelde uitstroomsnelheden van 20 tot 70 m/jr voor de zone met lage hydraulische conductiviteit (tussen 5 en 6 m-bgl) en van 60 tot 120 m/jr voor de zones met hogere hydraulische conductiviteit.

Een tweede meetcampagne staat gepland na de installatie van de barrière. Stroomopwaarts is een monitoring gepland van de massaflux in één of twee zones met een hogere hydraulische conductiviteit en met een hogere PFAS-flux, en ook bij 11 mbgl. 

Om de barrière op langere termijn te evalueren zullen fluxmetingen stroomafwaarts van de barrière van toegevoegde waarde zijn.


De PFAS cartridge gebruikt de DEXSORB® adsorbent van Cyclopure: