Finland vergelijkt verschillende meettechnieken met het oog op kostenefficiëntie

Highlights

 • Validatie van verschillende samplingtechnieken 
 • Kostenefficiëntie
 • Onderzoek naar grondwaterverontreiniging

Situatie

VOC's

Bron: Metaalindustrie

Klant: Finse overheid

Locatie: Finland

In Finland zijn meer dan 25.000 geregistreerde en potentieel verontreinigde sites. De Finse regering wil deze verontreinigingen onderzoeken en beheren. Om dit ambitieuze doel te bereiken, is extra informatie nodig. Ongeveer 15.000 van deze locaties moest nog worden onderzocht op verontreiniging en mogelijke acties. Zo'n 35% daarvan zou een mogelijk risico vormen.

Deze locaties met traditionele technieken analyseren en beheren? De kosten daarvan werden geraamd op 4 miljard euro. Een enorme kostenpost dus voor de Finse overheid.

Daarom was een alternatieve oplossing nodig! Bijgevolg is het Finse Ministerie van Milieu het PASSIIVI-project gestart. Het doel van het project was om de grondwaterverontreiniging te onderzoeken.

Omgeving:

•    20% van deze sites waren op of nabij geclassificeerde grondwatergebieden

•    12% ervan waren op of nabij kustgebied

•    3% waren vlakbij beschermd natuurgebied


Sampling

Om de fluxen van gechloreerde koolwaterstoffen op twee verschillende plaatsen in Finland te meten, installeerden we 12 iFLUX samplers in 6 verschillende peilbuizen op de veldlocaties. Het project bestond uit 3 meetfasen.  Elke peilbuis was uitgerust met 2 iFLUX samplers. In de samplers werden zowel grondwaterfluxcartridges als massaflux cartridges gebruikt. De iFLUX samplers meetten de snelheid en richting waarmee de verontreiniging verspreidde. Hierdoor werd er meer betrouwbare informatie verkregen over het spreidingsrisico van de verontreiniging.

De bevindingen van het één jaar durende onderzoek zijn in een rapport samengevat. Dit rapport beschrijft alle mogelijkheden en kenmerken van iFLUX in vergelijking met de andere technologieën.

"iFLUX levert essentiële informatie over de ondergrondse dynamiek waar anderen zich baseren op veronderstellingen"

Challenges

Hoe kan informatie over verontreiniging kostenefficiënter bepaald worden?

 • Validatie van passieve bemonsteringstechnieken
 • Risicobepaling
 • Prioriteren van saneringsprojecten
 • Kostenefficiëntie

Solutions

iFLUX biedt meer inzicht in verontreiniging en de ondergrondse dynamiek ervan:

 • Mogelijkheid om waterfluxen te vergelijken met gemeten gegevens
 • Bepalen van verspreidingsrisico van verontreinigingen in grondwater door hun verplaatsing te meten
 • Meest beweeglijke verontreiniging naar risicogebieden kan prioriteit krijgen voor sanering
 • Invloed op kostenefficiëntie door inzichten in meer gerichte saneringsacties

Resultaat

De dikte van de verontreinigde grondwaterlaag lag tussen 15 en 25 m. De pluimlengte bedroeg tussen 50 en 100 m. Tijdens de eerste fase varieerden de gemeten grondwaterfluxen tussen 6 en > 29 cm/dag. Massafluxverdelingen konden mooi worden gemeten en werden grotendeels bevestigd in alledrie de meetcampagnes. De hoogste massafluxen werden gemeten in het ondiepe deel van RHP20 en het diepe deel van RHP11 voor tetrachlooretheen. Tijdens de tweede fase werden de hoogste massafluxen gemeten in het diepe gedeelte van RHP16 voor tetrachlooretheen, terwijl de ondiepe fluxen in alle putten toenamen, behalve in RHP20. De derde fase vertoonde een vergelijkbaar patroon, behalve dat er ook een hogere flux werd gemeten in het ondiepe gedeelte van RHP2. De gemeten trichlooretheenfluxen waren ongeveer 100x lager in de 3 fasen, hetgeen wijst op suboptimale omstandigheden voor biologische afbraak.


In de vergelijkende studie, uitgevoerd door de Finse overheid, werden de massafluxen rechtstreeks vergeleken met de resultaten van analyses van grondwatermonsters die vlak voor en na de blootstelling aan de IFLUX samplers waren genomen. Andere passieve samplers werden op andere locaties getest. Er moet worden benadrukt dat deze gegevens, zoals blijkt uit de in de studie opgenomen figuren, niet vergelijkbaar zijn, aangezien de concentraties statische informatie geven op een bepaald moment, terwijl de fluxen informatie geven over de dynamiek gedurende een veel langere meetperiode. Bovendien zijn concentraties over het algemeen gewogen gemiddelden van de bijdragen van elke bodemlaag die door het boorgat wordt onderschept, terwijl de fluxresultaten hogeresolutiemetingen zijn van specifieke bodemlagen op specifieke dieptes in de peilbuis.


Figuren: Tetrachlooretheenfluxwaarden (mg/m²/d) gemeten in het diepe (pohja) en ondiepe (pinta) gedeelte van elke peilbuis in de 3 fasen, vergeleken met de concentratiemetingen (µg/l) in blauw, groen en paars. Het rechterdeel toont de lithologie en de positie van de bemonsterde dieptes.