Grote industrieën verbeteren grondwaterkwaliteit door fluxmetingen

Gepost op vrijdag 14 mei 2021

Hoe industrieën grondwater aantasten

Industrieën gebruiken water in een groot deel van hun productieprocessen. Ze gebruiken het in het productieproces, voor reiniging, koeling enzovoort. Voor deze activiteiten wordt vooral oppervlaktewater gebruikt. Toch kan dit een invloed hebben op het grondwater. Wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende oppervlaktewater is, wordt in plaats daarvan grondwater gebruikt. Aangezien dit slechts in een minderheid van de situaties het geval is, gaat de grootste bedreiging van industrie op het grondwater niet uit van de grondwaterkwantiteit, maar wel van de grondwaterkwaliteit.

De kwaliteit kan worden bedreigd door historische verontreiniging, door het (per ongeluk) lozen van verontreinigd afvalwater en door uitloging van opslagtanks, calamiteiten of verzilting in havens of nabijgelegen kustgebieden.

In het begin van de industrialisering was er minder aandacht voor en kennis van gezondheids-, veiligheids- en milieueffecten. Omdat bodem en grondwater onzichtbaar zijn, werden de gevolgen lange tijd onderschat. Maar mettertijd is het bewustzijn gegroeid. Industrieën zien nu het belang in van het beschermen van bodem en grondwater, omdat deze schaars zijn en zich langzaam herstellen. Tegenwoordig worden er steeds meer preventieve maatregelen genomen. Werken met gevaarlijke chemische stoffen houdt echter risico's in. Anderzijds betekent het feit dat een industrie met gevaarlijke chemicaliën werkt, nog niet dat zij het grondwater verontreinigt. Het effect ervan op het grondwater hangt af van de industrie, de processen die zij gebruikt, de specifieke karakteristieken van de locatie (opslagpraktijken, bodem, grondwaterstromen), hun monitoringinspanningen, enzovoort.

Steeds meer industriële spelers onderkennen het belang van een goed bodem- en (grond)waterbeheer en worden zich bewust van de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen. Daarom nemen ze meer en meer actie om deze negatieve invloed op het grondwater ongedaan te maken en te vermijden in de toekomst.

Hoe fluxmetingen industrieën in staat stellen grondwaterverontreiniging te stoppen

Om de integriteit van hun productieprocessen en het risico dat ze op het grondwater hebben te kunnen controleren, is het van cruciaal belang deze effecten zo objectief mogelijk te meten.

Dat is waar fluxmetingen het verschil maken. Fluxmetingen maken duidelijk hoeveel en wanneer verontreiniging significant kan worden voor de operationele processen. Voor operationele processen zoals waterwinning en waterlozing is het belangrijk de waterkwaliteit en de evolutie in de tijd te kennen. Het kan daarbij gaan om waterwinning als input voor de industriële processen, maar met fluxmetingen kunnen de industrieën ook de lozingen van afvalstoffen die een bedreiging voor het milieu kunnen vormen, in het oog houden om passende maatregelen te nemen. Wachten tot een verontreinigingsdrempel wordt overschreden is vaak kostbaar en vertraagt processen. Het kunnen voorspellen van deze problemen is dus een van de belangrijkste voordelen van fluxgegevens.

Deze massafluxgegevens verbeteren de reactietijd en de kwaliteit van de maatregelen die de industrie neemt.

In het geval van waterwinning zijn massafluxen relevant voor het bepalen van de kwaliteit (b.v. nutriënten, verzilting, verontreinigende stoffen, Fe, Ca, ...) van het water nu en doorheen de tijd. Aan de hand van deze meetgegevens kan de industrie beslissen hoe en wanneer zij moet optreden, nog voordat zich daadwerkelijk een probleem voordoet.

In het geval van waterlozing geven fluxmetingen inzicht in de waterkwaliteit en hoe deze verandert in tijd en ruimte of hoe grondwater en massa zich verplaatsen in de aquifer. Deze objectieve metingen geven inzicht in het risico dat industrieën vormen voor de grondwaterkwaliteit en kunnen worden gebruikt om de meest efficiënte oplossingen te ontwerpen om deze risico's te elimineren.

Wie neemt de nodige maatregelen?

Bij iFLUX hebben we de kans gekregen om al met enkele van de grootste industriële spelers ter wereld samen te werken. Allemaal geven ze prioriteit aan hun impact op het milieu.

We hebben bijvoorbeeld samengewerkt met Dow Chemical, Total, Shell enzovoort. Zowel voor de behandeling van historische vervuiling als voor preventieve maatregelen. Zij behoren tot de eersten die fluxmetingen gebruiken en het belang van grondwaterkwaliteit erkennen.

We zijn dan ook trots dat we hen kunnen helpen bij het bereiken van hun duurzame ambities.

Hebt u een potentieel risico op industriële verontreiniging of wilt u proactief zijn op het gebied van bodem- en grondwaterbescherming?

Contacteer ons hier...