De concepten 'vuilvracht' en 'waterflux' in de praktijk: Ontdek de laatste case studies

Geplaatst op maandag 27 januari 2020

Bijna 20 jaar geleden al publiceerden Einarson & Mackay een artikel over het belang van massaflux en vuilvracht in de bodemsanering. Het artikel bood een algemeen kader voor een juistere karakterisering en een geavanceerder en zinvoller beheer van verontreinigde watervoerende lagen op basis van grondwaterfluxen. Het beheer van verontreinigde watervoerende lagen is risico gebaseerd, maar wordt voornamelijk enkel gestaafd op de aanwezige concentraties van verontreinigende stoffen. Ondanks het feit dat de concepten ‘massaflux’ of ‘vuilvracht’ al geruime tijd worden erkend in de bredere sector van bodemsanering, blijven ze onderbenut en vaak ongebruikt. Daarom hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in twee herkenbare cases.

Hoe de iFLUX technologie duidelijke resultaten oplevert voor onze klanten

De iFLUX passieve sampler geeft directe informatie over de contaminant flux (d.w.z. de hoeveelheid verontreiniging uitgedrukt als massa vuilvracht in de tijd) en de grondwaterstroom (richting en snelheid). Onze iFLUX technologie kan worden gebruikt als een controle-instrument gedurende een langere periode. Maar de mogelijke toepassingen zijn veel breder, omdat de data gebruikt kunnen worden voor het ontwerp van de sanering of tijdens een lopende sanering voor optimalisering van de sanering zelf. 

Hieronder presenteren we twee cases die u een duidelijk voorbeeld geven van de resultaten van dit soort metingen en de toegevoegde waarde die iFLUX metingen kunnen hebben voor uw klanten:

 

1. Inzicht krijgen voor bodemsanering bij chemische industrie

Op het industrieterrein van deze actieve chemische producent waren de bodem en het grondwater zwaar verontreinigd door voornamelijk aromatische koolwaterstoffen. Sanering was noodzakelijk om NAPL's te verwijderen en de off-site migratie te stoppen. De sanering was gericht op het verwijderen van in-situ verontreinigingen in de brongebieden. In tussentijd waren actieve maatregelen nodig om de verdere off-site migratie van de verontreiniging op de locatiegrens te stoppen. Het initiële ontwerp was gebaseerd op een hydraulische barrière op de locatiegrens in de bodemlagen die de hoogste vuilvracht vertegenwoordigden.

Ontdek hier de case study! (EN)

2. Het definiëren van een correcte pluim binnen een stedelijk gebied

Twee oude droogkuis verontreinigingen in een residentiële, stedelijke omgeving die dicht bij elkaar liggen waren geïdentificeerd als bron van verontreiniging met gechloreerde solventen. Grondwateranalyses hadden een heterogene verdeling van PCE en afbraakproducten TCE, DCE en VC geïdentificeerd. Afbakening was moeilijk vanwege de beperkte beschikbaarheid van toegankelijke locaties in het stadscentrum. De verontreinigde grondwater pluim was slechts ruw afgebakend. De belangrijkste migratiebron, noch het belangrijkste migratiepad van de pluim konden worden bepaald.

Ontdek hier de case study! (EN)